Reparatie aanmelden | Home | Contact | Voorwaarden | Disclaimer

 

KTG Telecom
Zekeringstraat 34A
1014 BS Amsterdam
Tel: 088 - 006 77 77
info@ktgtelecom.nl

Algemene Voorwaarden KTG Telecom B.V.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen van KTG Telecom B.V., hierna te noemen: “KTG Telecom”.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst sluit KTG Telecom de toepasselijkheid uit van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van KTG Telecom zijn geheel vrijblijvend en moeten gezien worden als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
2.2 KTG Telecom is slechts gebonden aan hetzij een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, hetzij een schriftelijke opdrachtbevestiging van KTG Telecom aan opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De door KTG Telecom opgegeven prijzen zijn tenzij anders vermeld, exclusief BTW en gebaseerd op levering “af magazijn” van KTG Telecom.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door KTG Telecom worden doorberekend aan opdrachtgever voor zover deze wijzigingen buiten invloedsfeer van KTG Telecom liggen. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 15% ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever de keus de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever of KTG Telecom gehouden is tot schadevergoeding.

Artikel 4 Betaling
4.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Indien niet binnen 14 dagen wordt betaald, raakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4.2 Alle kosten verband houdende met invordering van onbetaald gebleven facturen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval  20% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief 21% BTW, met een minimum van € 1000, - (€ 1.210, - incl. 21% BTW.)
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever tevens vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand.
4.4 In het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, zullen alle verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De door KTG Telecom geleverde zaken blijven eigendom van KTG Telecom totdat alle facturen met betrekking tot de geleverde zaken of met de koopovereenkomst samenhangende diensten zijn voldaan. Opdrachtgever zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruikelijk is. Het is opdrachtgever niet toegestaan de zaken te verpanden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 KTG Telecom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KTG Telecom of van door haar ingeschakelde hulppersonen. De aansprakelijkheid van KTG Telecom is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de directe schade, voor zover zij daartegen verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn.
6.2 KTG Telecom is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van niet levering door derden indien deze een gevolg zijn van omstandigheden, zondanig dat van KTG Telecom nakoming redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
6.3 Indien de verzekering, als genoemd in artikel 6.1 een schadegeval niet dekt, zal het totaal van de door KTG Telecom te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan de factuurwaarde van de door KTG Telecom geleverde zaken of diensten.

Artikel 7 Garantie
7.1 KTG Telecom neemt slechts die garanties op zich voor geleverde zaken die de leverancier van KTG Telecom jegens KTG Telecom op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door KTG Telecom niet vermeden kon worden, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor rekening van KTG Telecom dient te blijven.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of stakingen van personeel en de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven of hulppersonen van KTG Telecom niet (tijdig) nakomen, voor zover deze vertraging niet te wijten is aan een omstandigheid die KTG Telecom had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

Artikel 9 Reclame en retourzendingen
9.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk aan KTG Telecom te worden bericht. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van zaken of levering van diensten aan KTG Telecom te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken.
9.2 Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.
9.3 Ieder recht van reclame vervalt indien KTG Telecom niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door KTG Telecom geleverde zaken is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.
9.4 Ieder recht van reclame vervalt na het verstrijken van een jaar na levering.
9.5 KTG Telecom aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retour zenden is gebeurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van KTG Telecom conform de door KTG Telecom verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgd door opdrachtgever, zijn de retourgezonde zaken tijdens het transport voor risico van opdrachtgever.

Artikel 10 Levertijd
10.1 De door KTG Telecom in offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde levertijden dienen slechts als indicatie te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever KTG Telecom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11 Levering en risico-overgang
11.1 Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van KTG Telecom, derhalve “af magazijn’. Op het moment dat de te leveren zaak “af magazijn” gereed staat en zulks schriftelijk bevestigd is aan opdrachtgever, is het risico voor het gekochte voor risico van opdrachtgever.
11.2 Indien op verzoek van koper zaken door KTG Telecom op de vestigingsplaats van opdrachtgever worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12 vertrouwelijkheid klantgegevens
12.1 KTG Telecom zal alle gegevens en informatie, die door cliënt zijn verschaft als strikt vertrouwelijk beschouwen en waar nodig in haar geautomatiseerde administratie beveiligd opslaan. Deze gegevens zijn uitsluitend te raadplegen door KTG Telecom en cliënt.

Artikel 13 Geschillenregeling
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij het geschil behoort tot de kennisneming van de Kantonrechter. Desalniettemin is KTG Telecom ter keuze bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechtbank die op grond van normale regels van burgerlijk procesrecht of internationale verdragen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.